T fianaise idirnisinta ann a deir go bhfuil buntist ar leith teangeolaocha ag pist a fhaigheann a gcuid oideachais frd an dara theanga. T nos m tortha fs a lironn go bhfuil buntist eile traschuraclam ann do dhalta na scoileanna tumoideachais seo mar t an choslacht ann go ndanann siad nos fearr i gcuid mhr bhar scoile.

C go bhfuil mrn eolais ititheach idirnisinta ar scal an tumoideachais is de dheasca easpa maoinithe na hdaris nach bhfuil an oiread sin fianaise sin n tre seo, go hairithe n tuaisceart. Ach t figiir nua i ndiaidh teacht chun solais maidir le marcanna phist na gaelscolaochta i gcomparid le pist in oideachais i gcoitinne agus lironn seo go bhfuil difear suntasach ann idir pist na Gaelscolaochta agus pist insan chras Barla.

Lirigh figiir a thinig amach i dtuaisceart na tre ar na mallaibh go bhfuil leibhal gnthachtla na bpist i scoileanna lnGhaeilge nos fearr i mBarla agus i Mata n i scoileanna eile sa s chontae. . Is eolas tbhachtach seo a dirt an Dr Rama Mathers de chuid Iontaobhas na Gaelscolaochta. Taispenann an fhaisnis seo go bhfuil na gaelscoileanna ag feidhmi go for-mhaith agus ar an leibhal cheana agus a bheith muid ag dil leis nuair cuirtear muid i gcomparid le tortha thaighde idirnisinta.

Nuair a damharc sinn ar na tortha le tr bhliain anuas (2005/6 go 2007/8 ) Roinn an Oideachais do phist ag deireadh na bunscoile (eochairchim 2) fuaireas amach go raibh na gaelscoileanna chun cinn insan tr bhliain maidir leis an Bharla. fach mar at le staitistic, t se tbhachtach na comparid cearta a dhanamh agus chuige sin chuir muid na gaelscoileanna uilig, a bhfuil catadn ard do phaist an bhfuil i dteideal bil saoire (at mar chomhartha ar chlra sisialta na bpist) i gcomparid le scoileanna insan chatagir channa. Nuair a rinne muid sin bh na gaelscoileanna nos m chun cinn fs. Bh s suntasach le tabhairt f deara go bhfuil na scoileanna lnGhaeilge chun cinn sna tortha seo insan d leibhal is m, is sin leibhal a 4 agus a 5 d mharc a thaispenann chan amhin go bhfuil nos m pist na gaelscolaochta a baint leibhal ssla amach ach t nos m ag baint amach na tortha is airde, a dirt an Dr Mathers

Nuair a rinneadh comparid fosta le tortha an mhata idir na gaelscoileanna agus na scoileanna eile ars eile thaispein na tortha go bhfuil na gaelscoileanna ag danamh nos fearr na scoileanna eile.

Nuair a amharctar ag na tortha seo i gcomhthacs idirnisinta cuireann s ars eile leis an tobar mr eolais at anois bailithe ag saineolaithe, rialtais agus eagraochta idirnisinta ar an luath-thumoideachais chan amhin maidir le teanga dchasacha a chaomhn agus a fhorbairt ach maidir le buntist mra oideachasla agus pearsanta a sholthair.

Go dt seo t obair mhr danta ag pobail ar fud na tre seo an gaelscolaocht a chur chun cinn agus is minic nach mbonn tacaocht cearta tugtha don na grpa seo. Ach nuair a ghlactar na figir seo i gcomhar leis an str mr eolais idirnisinta agus faisnise eile tre seo maidir le cras na gaelscolaochta is m an cheist a bh ag a saineola idirnisinta ilteangachais an tOllamh Colin Baker Chan an cheist ar chir go raibh gaelscoileanna ann ach is an cheist anois n an bhfuil pist na tre seo nach bhfuil ag fil a gcuid oideachais I ngaelscoileanna faoin mhbhuntiste?