Standing orderpdficon

You can make a monthly donation to Iontaobhas na Gaelscolaíochta through TACA which is a subiduary company TACA. TACA manage a scratch card lottery, collection boxes and the Standing order payment scheme. Gift Aid can also be claimed if you are a UK (or Republic of Ireland tax payer).

Direct Donations

You can donate directly to the Iontaobhas na Gaelscolaíochta by cheque or standing order.

Cheques should be made payable to Iontaobhas na Gaelscolaíochta and sent to:
Iontaobhas na Gaelscolaíochta,
199 Falls Road,
Belfast
BT12 6FB

Gift Aid

Gift Aid enables charities to reclaim the basic rate of income tax on all their donations from individuals.

All you have to do is confirm to  Iontaobhas na Gaelscolaíochta either verbally or in writing, that you are a taxpayer. This confirmation only needs to be completed once and is valid for as long as you remain a taxpayer.

The Gift Aid rules are slightly different in respect of corporate donations. The company makes the gift in full to the charity and deducts the amount from its profits when assessing its corporation tax. The charity does not have to reclaim any money and the company no longer needs to provide a Gift Aid Certificate.

Example (for an individual)

£

You give

10,000

Charity reclaims

2,820

Your total gift, including Gift Aid

12,820

Give As You Earn (GAYE)

Payroll giving is another tax efficient way to give. GAYE donations are deducted directly from your pay before tax, and is therefore tax free. This means that, by using GAYE, it actually costs you less to give. The table below shows exactly how much.

Your donation to charity (gross)

Cost to you @ 22% tax (net)

Cost to you @ 40% tax (net)

Value of your donation

£5.00

£3.90

£3.00

£5.00

£10.00

£7.80

£6.00

£10.00

£50.00

£39.00

£30.00

£50.00

If you give £10 per month the cost to you is £7.80 (at basic rate tax), but the Iontaobhas na Gaelscolaíochta receives the full £10.
A company can encourage and boost employee support by a Matched Giving Programme. The Charities Aid Foundation can set up and run a corporate Matched Giving Programme on a company’s behalf, so the demands on management time are minimal.

Giving Stocks and Shares

Should you decide to give to Iontaobhas na Gaelscolaíochta in the form of quoted shares, it is worth noting that this is exempt from Capital Gains Tax, which means that Iontaobhas na Gaelscolaíochta will benefit fully from any profit which has been made on the investment. Individuals can also claim Income Tax Relief on the market value of their shares. This double tax benefit also applies to Unit Trusts and Open Ended Investment Companies (OEICs).

An alternative to an outright gift is to sell shares to the Iontaobhas na Gaelscolaíochta for below their market value. You can then gain tax relief against your taxable income.

Legacies

Anyone with personal assets may wish to plan to make a donation in the form of a legacy. A legacy can ensure that the benefits of your giving last far beyond your lifetime.
Legacies to charity are exempt from Inheritance Tax.

Information for US Citizens

There are ways in which you can directly support the work of Iontaobhas na Gaelscolaíochta through the Trust Fund for Irish-Medium Education :

Northern Ireland Community Foundation
Community House
Citylink Business Park
Albert Street
Belfast
BT12 4HQ
Contact: 
Tel: +44 (0) 28 90245927
Fax: +44 (0) 28 90329839
Email: info@communityfoundationni.org

Buanordúpdficon

Féadann tú bronntantas míosúil a tabhairt d? Iontaobhas na Gaelscolaíochta trí TACA atá ina fhochuideachta. Bainistíonn TACA crannchur scríobchárta, boscaí bailiúcháin agus an scéim íocaíochta buanordaithe. Thig Gift Aid a éileamh fosta más cáiníocóir de cuid RA (nó Phoblacht na hÉireann) tú.

Bronntanais Dhíreacha

Féadann tú deonú go díreach d? Iontaobhas na Gaelscolaíochta le seic nó buanordú.

Déantar seiceanna iníoctha le hIontaobhas na Gaelscolaíochta agus cuirtear iad chuig:

Iontaobhas na Gaelscolaíochta
199 Bóthar na bhFál,
Béal Feirste
BT12 6FB

Gift Aid

Le Gift Aid thig le carthanais an bunráta cánach ioncaim ar a mbronntanais uile ó dhaoine aonair a aiséileamh.

Níl le déanamh ach a dhearbhú le hIontaobhas na Gaelscolaíochta de bhéal nó i scríbhinn, gur cáiníocóir thú. Ní héigean an dearbhú seo a dhéanamh ach aon uair amháin agus beidh sé bailí fad a bheas tú i do cháiníocóir.

Tá difear beag i rialacha Gift Aid i dtaca le deonacháin chorparáide. Deonaíonn an chuideachta bronntanas ina iomláine don charthanas agus baineann an méid sin dá brabúis nuair a mheasúnaítear an chain chorparáide. Ní héigean don charthanas aon airgead a aiséileamh agus ní chaithfidh an chuideachta Teastas Gift Aid a sholáthar feasta.

Sampla (duine aonair)

£

Tugann tú

10,000

Aiséilíonn an carthanas

2,820

Do bhronntanas iomlán, Gift Aid san áireamh

12,820

Slí cháinéifeachtúil le bronnadh is ea an bronnadh párolla . Baintear deonacháin TMAT díreach de do phá roimh cháin, agus tá siad mar sin, saor ó cháin. Mar sin, le húsáid TMAT is lú a chosnaíonn sé deonú. Insíonn an tábla thíos an méid go beacht.

Do dheonachán don charthanas (comhlán)

Costas ort @ cáin 22% (glan)

Costas ort @ cáin 40% (glan)

Luach do dheonacháin

£5.00

£3.90

£3.00

£5.00

£10.00

£7.80

£6.00

£10.00

£50.00

£39.00

£30.00

£50.00

Má thugann tú £10 sa mhí cosnóidh sé ort £7.80 (ar bhunráta cánach), ach faigheann Iontaobhas na Gaelscolaíochta an £10 iomlán.

Féadann cuideachta taca fostóra a ghríosú agus a neartú le Clár Comhbhronnta. Thig le Fondúireacht Chúnta na gCarthanas Clár Comhbhronnta corparáide a bhunú agus a reáchtáil thar ceann cuideachta, le gur lú an t-éileamh ar am bainistíochta.

Bronnadh Stoc agus Scaireanna

Dá gcinnfeá ar bhronnadh ar Iontaobhas na Gaelscolaíochta i bhfoirm scaireanna luaite, is fiú cuimhneamh go bhfuil sé sin saor ó Cháin Ghnóthachan Caipitiúil, rud a chiallaíonn go mbainfidh Iontaobhas na Gaelscolaíochta sochar iomlán as aon bhrabús a dhéanfar ar an infheistíocht. Thig le daoine aonair fosta Faoiseamh ó Cháin Ioncaim a éileamh ar luach margaidh a gcuid scaireanna. Tá an sochar dúbailte cánach seo i bhfeidhm fosta le hIontaobhais Aonad agus le Cuideachtaí Infheistíochta Ceannoscailte (CIC).

Ba mhalairt ar bhronntanas díreach é scaireanna a dhíol le hIontaobhas na Gaelscolaíochta faoina luach margaidh. Thig leat ansin faoiseamh cánach a ghnóthú ar d?ioncam inchánach.

Leagáidí

B?fhéidir go mbeartódh duine le sócmhainní pearsanta deonú i bhfoirm leagáide. Chinnteodh leagáid go mairfeadh sochar do thabhartais i bhfad i ndiaidh dheireadh do shaoil.

Tá leagáidí le carthanais saor ó Cháin Oidhreachta.

Eolas do Shaoránaigh SA

Tá dóigheanna ann a dtig leat tacú go díreach le hobair Iontaobhas na Gaelscolaíochta trí Chiste Iontaobhais an Ghaeloideachais:

Fondúireacht Phobail Thuaisceart na hÉireann,
An Teach Pobail,
Gnópháirc Chathairnaisc,
Sráid Albert,
Béal Feirste
BT12 4HQ
Teagmháil: Teil: +44 (0) 28 90245927
Facs: +44 (0) 28 90329839
Rphost: info@communityfoundationni.org